STATUTEN  WTC DE DOORTRAPPERS vzw    0546.822.850

 

20 februari 2014, gewijzigd op 12 december 2014, GEWIJZIGD OP 18 JANUARI 2019

 

STATUTEN

 

Titel I   NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR

 

Artikel 1

 

 • 1 De vereniging wordt genoemd Wielertoeristenclub De Doortrappers Halle-Zoersel, afgekort WTC De Doortrappers.

 

 • 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting ‘vzw’, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

 

Artikel 2

 

 • 1 De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te De Bergen 29, 2980 Zoersel gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

 

Artikel 3

 

 • 1 De vereniging heeft tot doel

Het beoefenen van het wielertoerisme op de weg en het mountainbiken langs hoofdzakelijk veld en boswegen.

 

 • 2 Tot de concrete activiteiten waarmee het doel van de vereniging verwezenlijkt wordt, behoren onder meer

Het organiseren van trainingen en ritten zowel op recreatief als op competitief vlak.

Het deelnemen aan georganiseerde ritten.

Het organiseren van andere activiteiten met als doel het wielertoerisme en mountainbiken te promoten.

 

 • 3 De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.

 

 • 4 De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zeker economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden aan het hoofddoel.

 

Artikel 4

 

 • 1 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

 

Titel II  LEDEN

 

Artikel 5

 

 • 1 De werkende leden worden hierna ‘leden’ genoemd. Enkel zij hebben stemrecht op de algemene vergadering. De vereniging kan ook toegetreden leden aanwerven. Zij kunnen nooit stemrecht hebben in de algemene vergadering.

 

 

 

 

 

Artikel 6

 

 • 1 Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste 4 bedragen. De leden van de vereniging zijn de ondergetekende stichters en de leden aanvaard krachtens artikel 7.

 

Artikel 7      

 

 • 1 Om lid te worden van de vereniging moet men:

 

 1. Akkoord gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
 2. Aanvaard worden door de raad van bestuur, bij volstrekte meerderheid van stemmen. De raad van bestuur beslist autonoom over elk verzoek tot opneming.

 

Een kandidaat-lid dient schriftelijk zijn kandidatuur in bij de raad van bestuur.

 

 

 • 2 De leden en toegetreden leden betalen jaarlijks lidgeld. Het bedrag ervan wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur van de vzw en de overkoepelende federatie waarbij WTC De Doortrappers is aangesloten.

 

Artikel 8

 

 • 1 Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden.

 

 • 2 Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief, geadresseerd aan de voorzitter van de raad van bestuur.

 

 • 3 Een lid dat zijn lidgeld niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.

 

 • 4 Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering met een tweederdemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

 

 • 5 Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen betaalde lidgelden en of bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging.

 

Artikel 9

 

 • 1 Toegetreden leden kunnen aanwezig zijn op de algemene vergadering, maar bezitten geen stemrecht. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden bepaald door het huishoudelijk reglement.

 

Titel III ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 10

 

 • 1 De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. De toegetreden leden en ereleden maken geen deel uit van de algemene vergadering.

 

Artikel 11

 

 • 1 De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
 • De wijziging van de statuten
 • De benoeming en afzetting van de bestuurders
 • De kwijting aan de bestuurders
 • De goedkeuring van de begroting en de rekening
 • De ontbinding van de vereniging
 • De uitsluiting van een lid
 • De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk

 

Artikel 12

 

 • 1 Er zal jaarlijks een algemene vergadering gehouden worden op dag en uur te bepalen door de raad van bestuur. Alle leden moeten ertoe uitgenodigd worden.

 

 • 2 Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van de raad van bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging.

 

 • 3 De bijeenroeping geschiedt tenminste 8 dagen voor de vergadering bij gewone brief of per email, zowel voor de gewone als voor de buitengewone vergadering. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. De raad van bestuur moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 15 dagen voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens één twintigste van de leden.

 

Artikel 13

 

 • 1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien hij afwezig is, wordt hij voorgezeten door de oudste in functie.

 

Artikel 14

 

 • 1 Ieder lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een volmachtdrager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf lid is van de vereniging. Ieder gevolmachtigde kan slechts één lid van de vereniging vertegenwoordigen.

 

Artikel 15

 

 • 1 De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.

 

 • 2 In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met een eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Besluiten in verband met een statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding, kunnen slechts genomen worden mits de voorwaarden, bepaald in de Wet van 27 juni 1921, in acht genomen worden. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

Toelichting:

 • Statutenwijziging: Aanwezigheidsquorum (AQ) van 2/3 en een beslissingsquorum (BQ) van 2/3.
 • Uitsluiting van leden: AQ geen maar BQ van 2/3.
 • Ontbinding, omzetting of aanpassing doel vzw : AQ van 2/3 en een BQ van 4/5.

Stemmingen over personen zullen steeds geheim verlopen.

 

 • 3 De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register en ondertekend door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het verslag wordt aan alle leden bezorgd, uiterlijk tegen de bijeenroeping van de volgende algemene vergadering.

 

Titel IV  RAAD VAN BESTUUR

 

Artikel 16

 

 • 1 De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens 3 leden. Indien de algemene vergadering slechts uit drie leden bestaat, zetelen slechts twee personen in de raad van bestuur.

 

 • 2 Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging.

 

Een kandidaat bestuurder kan enkel verkozen worden nadat een bestuurder ontslag heeft genomen of door de AV werd afgezet.

 

 • 3 De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

 

Artikel 17

 

 • 1 De bestuurders worden verkozen voor een termijn van onbepaalde duur.

Een bestuurder meld zijn ontslag per brief of e-mail aan de voorzitter of secretaris van de Raad van Bestuur.

Een bestuurder die op vier achtereenvolgende vergaderingen van de raad van bestuur zonder reden of verontschuldiging afwezig blijft wordt geacht ontslagnemend te zijn.

Aan de algemene vergadering zal gevraagd worden dit ontslag te bekrachtigen.

 

 Artikel 18

 

 • 1 De raad van bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester.

 

Artikel 19

 

 • 1 De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels- en bankverrichtingen, van het opheffen van hypotheken.

 

 • 2 Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.

 

Artikel 20

 

 • 1 De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer bestuurders, in het bijzonder wat betreft het dagelijks bestuur van de vereniging en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden. Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar.

 

 • 2 Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden, is nodig en volstaan de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.

 

 • 3 De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke regelementen uit die hij nodig acht.

 

 

Artikel 21

 

 • 1 De raad van bestuur vergadert minstens 1 maal per jaar.

 

 • 2 De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproeping gebeurt schriftelijk, tenminste acht dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en agenda.

 

 • 3 De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig is. Iedere bestuurder beschikt over één stem. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder mag echter niet over meer dan één volmacht beschikken. De besluiten van de raad van bestuur moeten goedgekeurd worden door tenminste de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

 

 • 4 Van elke vergadering van de raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter ,secretaris en penningmeester en aan de bestuurders bezorgd wordt, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering.

 

Titel V  DIVERSE BEPALINGEN

 

Artikel 22

 

 • 1 Het boekjaar loopt van 1 oktober tot 30 september.

 

 • 2 Elk jaar moet de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. De raad stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

 

 

Artikel 23

 

 • 1 Tot de ontbinding van de vereniging zal beslist worden door de algemene vergadering op de wijze vastgelegd door de wet.

 

 • 2 In geval van ontbinding van de vereniging wordt het overblijvend actief, na het vereffenen van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, overgedragen aan een gelijkaardig doel, aan te duiden door de algemene vergadering.

 

Artikel 24

 

 • 1 Voor alles wat door deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Wet van 27 juni 1921 van toepassing.