foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

De Doortrappers Halle

DE CLUB MET EEN HART VOOR FIETSEN!!

Login Form

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

INDIVIDUELE FIETSERS of GROEPEN van MINDER DAN 15 FIETSERS

Een verplicht fietspad wordt aangegeven met bord G11. Fietsers en snorfietsers MOETEN hier gebruik van maken (uitzonderingen – zie hierna wat groepen betreft). Invalidenvoertuigen MOGEN er rijden. Voor andere bestuurders - waaronder bromfietsers - is het VERBODEN om er gebruik van te maken. Voor fietsstroken gelden dezelfde regels.

Wanneer mogen deze individuele fietsers naast elkaar rijden?

Als er een fietspad is, mogen fietsers er met zoveel personen naast elkaar rijden als de breedte van het fietspad toelaat. De voorwaarde is dat ze de andere weggebruikers niet hinderen of in gevaar brengen. Is er geen fietspad, dan wordt het iets complexer. Eén regel geldt wel altijd: op de rijbaan mogen fietsers nooit met meer dan twee naast elkaar rijden.

Het mag soms: 

Binnen de bebouwde kom mogen deze fietsers op de rijbaan naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen met tegenliggers hierdoor onmogelijk wordt. Ze mogen nooit met meer dan twee naast elkaar rijden. Die regels gelden ook buiten de bebouwde kom, maar daar komt nog een extra regel bij: fietsers moeten achter elkaar gaan rijden als er een achteropkomend voertuig nadert.

Het mag nooit:

Fietsers mogen niet naast elkaar rijden:

• wanneer er een aanhangwagen aan de fiets gekoppeld is;

• op een rijstrook voorbehouden aan voertuigen van geregelde openbare diensten en aan voertuigen bestemd voor het ophalen van leerlingen (bijv. een busbaan) of de bijzondere overrijdbare bedding.

GROEPEN VAN 15 OF MEER FIETSERS

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. (B.S. 09.12.1975)

 

Regels voor het gebruik van de openbare weg

Artikel 43bis. Fietsers in groep

  Individuele fietsers of groepen kleiner dan 15 fietsers Van 15 tot 50 fietsers Van 51 tot 150 fietsers Meer dan 150 fietsers
Voorschriften voor groepen gelden enkel als de fietsers GEGROEPEERD blijven

Verplicht het fietspad te volgen.

Mogen met zoveel personen naast elkaar rijden als het fietspad toelaat. Indien geen fietspad, mogen deze fietsers op de rijbaan rijden. Met 2 naast elkaar mag, zolang kruisen met tegenliggers mogelijk blijft.

Buiten bebouwde kom moeten fietsers achter elkaar rijden als er een achteropkomend voertuig nadert.

Uitzondering: Fietsers mogen niet naast elkaar rijden indien er een aanhangwagen aan de fiets gekoppeld is en op een rijstrook voorbehouden voor openbare diensten

Niet verplicht het fietspad te volgen. Mogen met twee naast elkaar rijden op de rijbaan. Enkel op de rechter rijstrook als de rijbaan in rijstroken is verdeeld, of op niet meer dan de helft van de rijbaan, als deze niet in rijstroken is verdeeld. Zoals voor groepen van 15 tot 50 fietsers Verplicht de groep te splitsen in groepen van maximum 150 fietsers
Wegkapiteins n.v.t. MOGEN vergezeld zijn van minstens 2 wegkapiteins MOETEN vergezeld zijn van minstens 2 wegkapiteins. Verplicht te splitsen in groepen van maximum 150 fietsers
Begeleidende auto – op afstand van ongeveer 30 meter n.v.t. MAG 1 voor en 1 achter. Als er maar 1 begeleidende auto is MOET deze de groep volgen. MOETEN voor en achter een begeleidende auto hebben. Verplicht te splitsen in groepen van maximum 150 fietsers

43bis.1. Dit artikel is slechts van toepassing op groepen van 15 tot 150 fietsers. De groepen van meer dan 50 deelnemers moeten worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins. De groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins.

 

43bis.2.1. De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.

 

43bis.2.2. Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto; indien er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.

 

43bis.2.3. Indien deze groep vergezeld wordt door wegkapiteins, zijn de bepalingen van artikel 43bis3.3.1° en 2° van toepassing.

 

43bis.3.1. De fietsers die in een groep van ten minste 51 tot ten hoogste 150 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.

 

43bis.3.2. Zij moeten voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto.

 

43bis.3.3. 1° De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht. Deze wegkapiteins moeten ten minste 21 jaar oud zijn en zij moeten om de linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord "wegkapitein".

 

2° Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen op de wijze bepaald in artikel 41.3.2., terwijl de groep met inbegrip van de twee begeleidende voertuigen oversteekt.

 

43bis.4. De fietsers die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechter rijstrook van de rijbaan gebruik maken; indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is mogen zij niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.

 

43bis.5. Op het dak van de begeleidende auto's moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van het verkeersbord A51 en eronder het symbool in 't wit van een fiets.

 

Dit bord moet op een zodanige wijze aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat het voor de tegenliggers goed zichtbaar is en, op het achteropkomend voertuig, dat het goed zichtbaar is voor het achteropkomend verkeer.

A51

Buienradar 3 uur