CLUBINFO


1 mei 1986 is de officiële oprichtingsdatum van WTC De Doortrappers Halle.

 • Het was o.a. het jaar waarin de Rode Duivels op het WK voetbal in Mexico 4e werden en memorabele wedstrijden speelden tegen Rusland en Spanje.
 • Sandra Kim het Eurovisiesongfestival won.
 • Greg Lemond zijn eerste Ronde van Frankrijk op zijn palmares schreef.
 • Officieus zijn De Doortrappers uiteraard enkele maanden vroeger ontstaan. Daarom hebben we het collectief geheugen geraadpleegd en moet het in het voorjaar van 1985 schoorvoetend begonnen zijn. De spelers van de veteranen van FC Halle zagen het voetballen niet meer zitten en besloten in café De Kroon, bij de Proost, het wielercafé bij uitstek, om op zondagvoormiddag er met de fiets op uit te trekken. Steevast werd gemakkelijkshalve het bewegwijzerde Rasschaartpad gevolgd. Op een eerste vergadering werd een naam gezocht voor het clubje. Omdat er een supportersclub gevestigd was bij de Proost met de naam de Moedige Trappers, die de nieuwe club moreel steunden, werd er verder in die richting gezocht. EN….. Omdat: 1. Die mannen er altijd “geire bij” waren en al eens straffe stoten uithaalden,

Er gereden werd op een allegaartje van dames- en herenfietsen, technisch niet allemaal in orde en eerder door te veel dan te weinig olie op de ketting er exemplaren bij waren die zoals in de volksmond gezegd “doortrapten”.

Enkelen zo “doortrapten” op de pedalen dat men aan de “Stroopop” reeds de eerste gelosten noteerde, werd het DE DOORTRAPPERS.

We kunnen wel zeggen dat er erg creatief met alle betekenissen van het woord “doortrappen”werd omgesprongen. Geleidelijk werden de afstanden opgevoerd en durfde men de pas aangelegde asfaltwegen langs de Neteboorden volgen tot Emblem of Lier. Het duurde niet al te lang of de eerste koersfietsen al dan niet nieuw, geleend of tweedehands, verschenen aan de start. Een lokaal hadden ze al, een naam ook! Het ledenaantal steeg al vlug naar 20! Hoog tijd om een reglement op te stellen.

Op 1 mei 1986 werd WTC De Doortrappers een feit en een niet meer weg te denken vereniging in Halle. In de zomer van 1986 werd Walter Van Den Eynden op een vergadering waarop hijzelf notabene niet aanwezig kon zijn toch verkozen tot voorzitter.

Een doelbewuste keuze, de juiste man op de juiste plaats. Meer dan 25 jaar lang is Walter voorzitter van De Doortrappers gebleven. Door de jaren heen werd de Halse fietsclub een steeds grotere groep.

Aanvankelijk enkel bestaande uit mannelijke leden. In het jaar 2007 kwamen de eerste dames schoorvoetend de club versterken. Ondertussen bleef de club gestaag groeien en kunnen de meer dan 100 leden (2019) zich wekelijks uitleven op de fiets.

Vive le vélo!

 • SUST:  SAMEN UIT,SAMEN THUIS…
 • Bij pech of moeilijkheden onderweg wordt er steeds gewacht of de snelheid aangepast.
 • De persoonlijke prestaties, de  gemiddelde snelheid, de trapfrequentie, enz.…zijn niet het belangrijkste !
 • Op een gezonde en verantwoorde manier fietsen….daar is het ons om te doen.
 • Veilig en met discipline in het verkeer met het nodige respect voor de andere weggebruikers !
 • Na elke rit eten we samen een boterham en drinken we nog een frisse pint want ook het sociale aspect vinden we belangrijk !

We rijden in verschillende groepen, elk met een aangepast tempo en afstand. Iedereen vindt dus zijn gading in ons aanbod.

Door de indeling in groepen kan iedereen fietsen volgens eigen mogelijkheden en niveau. De gemiddelde snelheden zijn hieronder terug te vinden. 
Heren:  

 • A ploeg :  Extra sportief tempo.  30/33 km/u
 • B ploeg:   Sportief tempo.   27/30 km/u           
 • C ploeg :  Rustig sportief tempo. 24/26 km/u
 • D ploeg :  Rustig tempo. 

Dames-Heren ploeg:  

 • Extra sportief tempo.  27/31 km/u

Dames:  

 • B ploeg :  sportief tempo.  23/26 km/u
 • C ploeg :  Rustig fietsen.
Het lidgeld bestaat uit 2 delen
 • WTC De Doortrappers :
  • 35 € per persoon
 • Vlaamse wielrijders Bond:
  • Er is maar één tarief en dat is 40 EURO. Zowel voor individuele aansluiting als voor een volledig gezin (iedereen die op hetzelfde adres woont).
  • Dit tarief houdt in: lidmaatschap + verzekering + fietsbijstand + jaarabonnement bondsmagazine
  • https://www.vwb.be/58/Verzekering

VWB Clubnummer: 1007

Voorzitter:

 • Eric De Peuter

Secretariaat:  

Penningmeester:  

 • Marina Kienen
 • De Bergen 29
 • 2980 Halle-Zoersel

Bestuursleden:

 • Willy Naulaers
 • Achilles Plové
 • Pascale Geens
 • Martine Moelans
 • Guy De Boeck
 • Yannick Keysers
 • Geert Heeres

Rekeningnummer:

 • BE82  8538 3504 7568

STATUTEN  WTC DE DOORTRAPPERS vzw    0546.822.850


20 februari 2014, gewijzigd op 12 december 2014, GEWIJZIGD OP 18 JANUARI 2019

 

STATUTEN


Titel I   NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR


Artikel 1

 • De vereniging wordt genoemd Wielertoeristenclub De Doortrappers Halle-Zoersel, afgekort WTC De Doortrappers.
 • Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting ‘vzw’, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Artikel 2

 • De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te De Bergen 29, 2980 Zoersel gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Artikel 3

 • De vereniging heeft tot doel: Het beoefenen van het wielertoerisme op de weg en het mountainbiken langs hoofdzakelijk veld en boswegen.
 • Tot de concrete activiteiten waarmee het doel van de vereniging verwezenlijkt wordt, behoren onder meer:
  • Het organiseren van trainingen en ritten zowel op recreatief als op competitief vlak.
  • Het deelnemen aan georganiseerde ritten.
  • Het organiseren van andere activiteiten met als doel het wielertoerisme en mountainbiken te promoten.
 • De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.
 • De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zeker economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden aan het hoofddoel.

Artikel 4

 • De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

Titel II  LEDEN

Artikel 5

 • De werkende leden worden hierna ‘leden’ genoemd. Enkel zij hebben stemrecht op de algemene vergadering. De vereniging kan ook toegetreden leden aanwerven. Zij kunnen nooit stemrecht hebben in de algemene vergadering.

Artikel 6

 • Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste 4 bedragen. De leden van de vereniging zijn de ondergetekende stichters en de leden aanvaard krachtens artikel 7.

Artikel 7      

 • Om lid te worden van de vereniging moet men:
  • Akkoord gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
  • Aanvaard worden door de raad van bestuur, bij volstrekte meerderheid van stemmen. De raad van bestuur beslist autonoom over elk verzoek tot opneming.
  • Een kandidaat-lid dient schriftelijk zijn kandidatuur in bij de raad van bestuur.
 • De leden en toegetreden leden betalen jaarlijks lidgeld. Het bedrag ervan wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur van de vzw en de overkoepelende federatie waarbij WTC De Doortrappers is aangesloten.

Artikel 8

 • Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden.
 • Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief, geadresseerd aan de voorzitter van de raad van bestuur.
 • Een lid dat zijn lidgeld niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.
 • Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering met een tweederdemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
 • Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen betaalde lidgelden en of bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging.

Artikel 9

 • Toegetreden leden kunnen aanwezig zijn op de algemene vergadering, maar bezitten geen stemrecht. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden bepaald door het huishoudelijk reglement.

Titel III ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10

 • De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. De toegetreden leden en ereleden maken geen deel uit van de algemene vergadering.

Artikel 11

 • De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
 • De wijziging van de statuten
 • De benoeming en afzetting van de bestuurders
 • De kwijting aan de bestuurders
 • De goedkeuring van de begroting en de rekening
 • De ontbinding van de vereniging
 • De uitsluiting van een lid
 • De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk

 Artikel 12

 • Er zal jaarlijks een algemene vergadering gehouden worden op dag en uur te bepalen door de raad van bestuur. Alle leden moeten ertoe uitgenodigd worden.
 • Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van de raad van bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging.
 • De bijeenroeping geschiedt tenminste 8 dagen voor de vergadering bij gewone brief of per email, zowel voor de gewone als voor de buitengewone vergadering. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. De raad van bestuur moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 15 dagen voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens één twintigste van de leden.

Artikel 13

 • De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien hij afwezig is, wordt hij voorgezeten door de oudste in functie.

Artikel 14

 • Ieder lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een volmachtdrager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf lid is van de vereniging. Ieder gevolmachtigde kan slechts één lid van de vereniging vertegenwoordigen.

Artikel 15

 • De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.
 • In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met een eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Besluiten in verband met een statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding, kunnen slechts genomen worden mits de voorwaarden, bepaald in de Wet van 27 juni 1921, in acht genomen worden. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

Toelichting:

 • Statutenwijziging: Aanwezigheidsquorum (AQ) van 2/3 en een beslissingsquorum (BQ) van 2/3.
 • Uitsluiting van leden: AQ geen maar BQ van 2/3.
 • Ontbinding, omzetting of aanpassing doel vzw : AQ van 2/3 en een BQ van 4/5.

Stemmingen over personen zullen steeds geheim verlopen.

 • De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register en ondertekend door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het verslag wordt aan alle leden bezorgd, uiterlijk tegen de bijeenroeping van de volgende algemene vergadering.

Titel IV  RAAD VAN BESTUUR

Artikel 16

 • De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens 3 leden. Indien de algemene vergadering slechts uit drie leden bestaat, zetelen slechts twee personen in de raad van bestuur.
 • Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging.

Een kandidaat bestuurder kan enkel verkozen worden nadat een bestuurder ontslag heeft genomen of door de AV werd afgezet.

 • De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Artikel 17

 • De bestuurders worden verkozen voor een termijn van onbepaalde duur.
 • Een bestuurder meld zijn ontslag per brief of e-mail aan de voorzitter of secretaris van de Raad van Bestuur.
 • Een bestuurder die op vier achtereenvolgende vergaderingen van de raad van bestuur zonder reden of verontschuldiging afwezig blijft wordt geacht ontslagnemend te zijn.
 • Aan de algemene vergadering zal gevraagd worden dit ontslag te bekrachtigen.

 Artikel 18

 • De raad van bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester.

Artikel 19

 • De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
 • Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels- en bankverrichtingen, van het opheffen van hypotheken.
 • Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.

Artikel 20

 • De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer bestuurders, in het bijzonder wat betreft het dagelijks bestuur van de vereniging en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden. Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar.
 • Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden, is nodig en volstaan de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.
 • De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke regelementen uit die hij nodig acht.

Artikel 21

 • De raad van bestuur vergadert minstens 1 maal per jaar.
 • De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproeping gebeurt schriftelijk, tenminste acht dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en agenda.
 • De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig is. Iedere bestuurder beschikt over één stem. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder mag echter niet over meer dan één volmacht beschikken. De besluiten van de raad van bestuur moeten goedgekeurd worden door tenminste de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
 • Van elke vergadering van de raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter ,secretaris en penningmeester en aan de bestuurders bezorgd wordt, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering.

Titel V  DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 22

 • Het boekjaar loopt van 1 oktober tot 30 september.
 • Elk jaar moet de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. De raad stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 23

 • Tot de ontbinding van de vereniging zal beslist worden door de algemene vergadering op de wijze vastgelegd door de wet.
 • In geval van ontbinding van de vereniging wordt het overblijvend actief, na het vereffenen van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, overgedragen aan een gelijkaardig doel, aan te duiden door de algemene vergadering.

Artikel 24

 • Voor alles wat door deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Wet van 27 juni 1921 van toepassing.

WTC DE DOORTRAPPERS HALLE vzw

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 Onze waarden……

Bij pech of moeilijkheden onderweg wordt er steeds gewacht of de snelheid aangepast.
De persoonlijke prestaties, de gemiddelde snelheid, de trapfrequentie, enz.…zijn niet het belangrijkste!
Op een gezonde en verantwoorde manier fietsen en sporten….daar is het ons om te doen.
Veilig en met discipline in het verkeer met het nodige respect voor de andere weggebruikers!
Ons motto: SUST: SAMEN UIT,SAMEN THUIS…
Na elke rit eten we samen een boterham en drinken we nog een frisse pint want ook het sociale aspect vinden we belangrijk!

 • Wielertoerisme is bij ons een groepssport. Wij verwachten van iedereen een inspanning om de snelheid aan te passen aan de groep. D.w.z. de besten iets inhouden, maar van de mindere wordt ook verwacht dat zij trainen. En er is altijd in een mindere periode de mogelijkheid om met een ploeg mee te rijden waarvan het tempo lager ligt...
 • Bij hellingen wordt er boven gewacht. Bij ongevallen of defecten zal er steeds in groep gewacht worden. (volgende keer kan u zelf de benadeelde zijn)
 • We vertrekken in groep en komen in groep aan.
 • Wanneer iemand ver van huis besluit om terug te draaien wegens vermoeidheid is het aan te raden dat er iemand met deze persoon meerijdt.


Onze kledij zorgt voor de uitstraling en het groepsgevoel.

We zijn er ons van bewust dat we met het dragen van naam en logo van de sponsors op onze kledij steeds herkenbaar zijn en er alle belang bij hebben op te vallen in de goede zin, met respect voor de andere weggebruikers.


Artikel 1: Algemene bepalingen

 • 1. De feitelijke vereniging WTC De Doortappers Halle werd opgericht op 1 mei 1985.

 WTC De Doortrappers vzw werd opgericht op 21 februari 2014.

 • 2. Dit huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbre­kelijke samen­hang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd.

Artikel 2: Leden

De vereniging bestaat uit leden van alle leeftijdscategorieën. Minimum leeftijd: 16 jaar

 - Effectieve of werkende leden.

 - Toegetreden leden.

Artikel 3: Ereleden

Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij hebben geen verplichtin­gen meer jegens de verenigen maar zij hebben wel alle rechten van de leden.

 • Leden die ontslag genomen hebben op basis van leeftijd of medische reden.
 • Gedurende +/- 30 jaar bijzondere verdienstig / actief lid zijn geweest.
 • Individueel te bepalen door het bestuur.
 • Uitnodigen voor activiteiten van club, zoals clubfeest en andere niet specifieke fietsaktiviteiten.
 • WTC DDT betaalt lidgeld VWB voor de verzekering en magazine. 

Artikel 4: Het lidmaatschap

 • 1.De aanmelding gebeurt door invulling en onder­tekening van een door de secretaris te verstrekken aan­mel­dingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaamrijkregisternummer, adres, geboor­tedatum, tele­foonnummer, e-mailadres. Voor jeugdleden dient het formu­lier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegen­woordi­ger.

Het aanmeldingsformulier kan men ook vinden op de website van de club.

 • 2. Het bedrag van het lidgeld staat vermeld op het inschrijvingsformulier en wordt door het bestuur vastge­steld. Het lidgeld dient bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
 • 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat nieuwe leden worden aangemeld bij de sportfederatie waarbij de club is aangesloten. Momenteel VWB.
 • 4. De leden verklaren zich akkoord om per jaar het lidgeld aan de vereniging en federatie (VWB) te betalen.

Artikel 5: De kledij en zijn voorwaarden.

De voorwaarden voor de aanschaf van fietskleding zullen telkens wanneer een nieuwe groepsbestelling geplaatst wordt, normaal om de 3 of 4 jaar, op dat moment worden bepaald.

De leden engageren zich er toe deel te nemen aan de fietsaktiviteiten in de meest recente clubuitrusting.

Dit om: 

 • Het groepsgevoel en de herkenbaarheid als club te bevorderen.
 • Respect te tonen tegenover de sponsors die een bijdrage leveren voor het plaatsen van hun naam op de kledij en het voor De Doortrappers mogelijk maken kledij ter beschikking te stellen aan zijn leden


1. Voorwaarden voor leden lid op 1 januari 2022

 WTC De Doortrappers stelt een pakket fietskleding ter beschikking aan zijn leden tegen betaling van een waarborg. De kledij is van het merk BODHI.

Pakketten worden aangekocht door WTC De Doortrappers vzw en blijven eigendom van de club.

Er mag geen kledij worden doorverkocht.


Samenstelling pakket : 1 trui KM, 1 trui tussenseizoen, 1 bodywarmer , 1 korte broek,

1 paar mouwstukken .


-  De samenstelling van het pakket kan niet worden gewijzigd.

-  Handschoenen zitten in principe enkel in de pakketten van de eerste collectieve bestelling.

-  In januari 2022 worden de pakketten aangekocht, voldoende om het aantal leden, lid op 1 januari 2022, kledij ter beschikking te stellen.

-  Na het passen van de kledij wordt een persoonlijke fiche opgemaakt door de kledijverantwoordelijke.

-  Alle fietsende leden betalen een waarborg van 195 euro voor het pakket.

-  De waarborgen worden op een wachtrekening geplaatst.

-  Het betalen van een waarborg voor de ter beschikking gestelde kledij dient om de clubkas in te dekken.

-  De waarborg zal worden teruggeven aan het lid per schijf van 65 euro per jaar mits deelname aan minimum

   20 clubactiviteiten in respectievelijk 2022 – 2023 – 2024.

Terugbetaling waarborg

 • 65€/seizoen > 20 en meer ritten/activiteiten
 • 50€/seizoen > 15 – 19 ritten/activiteiten
 • 0€ > minder dan 15 ritten/activiteiten
 • Shiftwerkers, langdurige ziektes en blessures worden besproken

       

-  Een lid dat ontslag neemt of geen lidgeld betaalt moet de kledij inleveren bij de club en kan geen aanspraak   maken op terugbetaling van de waarborg of een gedeelte ervan in de jaren volgend op het ontslag.

  

 • 2. Voorwaarden voor leden die na 1 januari 2022 lid worden.

-  Deze leden kan gevraagd worden het kledingpakket zelf te financieren aan de voordelige clubprijs van 195 euro.

-  Bij deelname aan 20 clubactiviteiten in respectievelijk 2022 – 2023 – 2024  zal als de middelen van de clubkas  

   het toelaten (hetgeen behalve wegens onvoorziene omstandigheden het geval zal zijn) eveneens 65 euro per jaar worden terugbetaald.


 • 3. Voorwaarden voor leden die lid worden in 2023 en of 2024.

- Voor deze leden zal het bestuur op het gepaste moment de voorwaarden bepalen.

- Voor 2023 gelden dezelfde voorwaarden als 2022.

- Voor 2024, laatste jaar kledij: losse stuks aan te kopen door leden, er worden geen pakketten ter beschikking gesteld. 


 • 4. Bijbestellingen

-  Tweemaal per jaar – begin seizoen  en september - kan men kledij bijbestellen aan de voordelige clubprijs bedongen bij  leverancier BODHI.

-  Iedereen zal per email tijdig een bericht ontvangen wanneer het moment om te bestellen er aan komt.

-  Bijbestellingen dienen op voorhand te worden betaald op het rekeningnummer van WTC De Doortrappers.

-  Bestellingen worden pas geplaatst na betaling.


 • 5. Beschadigde kledij wordt niet vervangen op kosten van de club.

    Bij BODHI werd een garantie bedongen voor het vervangen van ritssluitingen voor een periode van 3 jaar.

 

 • 6. In november 2019 is de leden een 1 malig aanbod gegeven om tegen een waarborg van 90 Euro een gepersonaliseerde fietshelm aan te schaffen..

    Bij deelname van 20 clubactiviteiten in respectievelijk 2020-2021-2022 zal als de middelen van de clubkas het toelaten (hetgeen behalve wegens onvoorziene omstandigheden het geval zal zijn) eveneens 30 euro per jaar worden terugbetaald. 

Artikel 6: Rechten en plichten van leden

 • 1. Verklaren dat zij kennis hebben genomen zowel van de statuten als van dit huishoudelijke reglement.

Op www.dedoortrappershalle.be kan men beide documenten nalezen. Op verzoek kan men een versie op papier aanvragen op het secretariaat van WTC De Doortrappers.

 • 2. Hebben het recht om deel te nemen aan alle activiteiten.
 • 3Verklaren zich akkoord om de wielersport op een ontspannende en aangename manier in een A-B-C groep te beoefenen. Gelieve minstens 5 minuten vóór het aangegeven vertrekuur aanwezig te zijn.

Regelmaat in de deelname aan de wekelijkse fietsritten is meer dan wenselijk om het niveau van de groep niet te schaden.

Niettemin blijft SUST ( samen uit samen thuis ) het motto van WTC De Doortrappers.

De aanwijzingen van de “wegwijzers” ofte wegkapiteins, die er op toezien dat iedereen het tempo aankan, worden nageleefd. Van meefietsende leden wordt verwacht problemen onmiddellijk te melden aan de “wegwijzer” en collega’s in moeilijkheden te helpen. Meestal zal een verlaging van de snelheid snel problemen oplossen.

Houdt je  fiets technisch in orde. Een wekelijkse controle van bandjes, ketting en goede werking van het versnelligsapperaat is aan te raden. Bij niet te herstellen pech onderweg proberen we een oplossing te zoeken.

Zorg er voor dat je telefoonnummers van familieleden of vrienden bij de hand hebt om je eventueel te komen ophalen.

Tevens dringen wij er op aan om steeds een helm te dragen.

 • 5. Verklaren in de mate van het mogelijke bij te dragen tot de promotie van de wielersport in onze gemeente, en tot de goede naam en faam van de vereniging.
 • 6. Verbinden zich zoveel als mogelijk deel te nemen aan de clubactiviteiten: zowel aan de fietsuitstappen als aan de organisatie van wielertochten en alle andere ingerichte activiteiten door de vereniging.
 • 7. Hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen.
 • 8.. Hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie (VWB)


Artikel 7: Fietsseizoen: 2022

 1. Van 20 februari  tot  27 november : worden aanwezigheden genoteerd. 
 2. Voor VWB ritten die op de kalender staan wordt het inschrijvingsgeld ter waarde van de VWB leden inschrijvingsprijs terugbetaald. Eén persoon betaald bij voorkeur voor de ganse groep, dit maakt het terugbetalen makkelijker. Registratie bij inschrijving kan door middel van uw VWB lidkaart of eID. Heb je geen lidkaart of eID bij, laat u dan online opzoeken bij de inschrijving om van de VWB leden inschrijvingsprijs te kunnen genieten.


Artikel 8: Bestuur

 • 1De vereniging wordt bestuurt door de raad van bestuur.
 • 2. Onder het bestuur valt :
 • de algemene leiding van dagelijkse en algemene zaken;
 • de uitvoering van de door de algemene vergade­ring genomen beslui­ten;
 • het toezicht op de naleving van de statuten en regle­men­ten;
 • mee oplossingen zoeken voor aangebrachte problemen of onenigheden.
 • 3. De voorzitter of secretaris, en drie andere leden van het bestuur die eerst bereikbaar zijn nemen alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring kunnen worden uitgesteld. Op de eerstvolgende bestuursvergadering worden de genomen beslissingen toegelicht.


Artikel 9: Regeling vergoeding vervoersonkosten :

 

 • 1: VWB Semi - Klassiekers 2022

Voor de VWB Semi-Klassiekers op onze clubkalender vermeld betalen de leden geen bijdrage voor het vervoer. De clubkas zal de door het bestuur of groepsverantwoordelijke aangeduide chauffeurs vergoeden.


 Hoeveel vergoeding zal de club betalen?

        Formule : 0,06€ per km x # kilometers x # passagiers /  # chauffeurs.

        Voorbeeld  van uitbetaling

        Rit naar Weelde > 9,45 € aan 4 chauffeurs te betalen.

 Berekening  > 0,06 € x 70km x 9 personen > Delen door 4 chauffeurs = 9,45€

 

 • 2: Alle andere verplaatsingen: Niet VWB ritten, weekends,….

Iedere passagier  betaalt een bijdrage van 0,06 €/km om de chauffeurs te vergoeden. 

- Voor elke rit gaat een lijst rond of stuur je tijdig (3 dagen vooraf) een bericht naar wtcdedoortrappers@gmail.com om je deelname te melden zodat we weten hoeveel personen meegaan.

 - Aan de hand hiervan worden personen gevraagd om het vervoer te doen.

   Alleen de chauffeurs aangeduid door de ritverantwoordelijke hebben recht op de kilometervergoeding.


Filosofie achter het vervoersverhaal:

- Het vervoer van personen vormt meestal geen probleem.

- Voor het vervoer van de fietsen kan het noodzakelijk zijn meerdere wagens te moeten inschakelen.

- Het is best mogelijk dat sommige wagens slechts 1, 2…personen meenemen.

- Deze wagens zijn nodig en de bestuurders ontvangen dezelfde vergoeding als de anderen die met een volledig bezette wagen de verplaatsing maken.

- Tarief : 0,06 €/ km door de passagiers te betalen.

- De ontvangen som wordt in gelijke delen verdeeld onder het aantal bestuurders die zorgen voor het vervoer.

- Er zal in de loop van de week van de aktiviteit een bericht verstuurd worden naar de deelnemers om het te betalen bedrag te melden.

- Gelieve spontaan je bijdrage te betalen aan de aangeduide ritverantwoordelijke. Graag gepast geld.

- Vergoeding voor camionette of personenwagen van clublid voor vervoer bagage naar bv hotel weekends, enz.… : 0,25 €/km.

- Er rust geen verplichting om deel te nemen aan deze regeling. Gelieve de ritverantwoordelijke daarvan vooraf op de hoogte te brengen.


Artikel 10: Standpunt Raad van Bestuur  inzake  e-bikes.

 

 1. Alle fietsende leden van WTC De Doortrappers Halle dienen verzekerd te zijn volgens de criteria opgelegd door Sport Vlaanderen (voorheen Bloso).Hiertoe sluit Doortrappers alle fietsende leden aan bij de VWB, zodat zij via de VWB-polis bij ETHIAS volgens de opgelegde criteria verzekerd zijn.


1.1 SPEEDBIKES EXTRA : VWB POLIS: VWB verzekering 2018   Magazine VWB 3   mei-juni 2018

Als ebikes, ook speedbikes, enkel trapondersteuning bieden is volgens de huidige wetgeving geen specifieke verzekering nodig. Alle VWB leden hebben alvast deze dekking automatisch – ook bij speedbikes.

Indien de fiets echter autonoom kan werken, zonder trappen, is een specifieke motorrijtuigenverzekering nodig.

Deze fietsen worden uitgesloten om mee te rijden bij WTC De Doortrappers.


Het kan in geen geval getolereerd worden dat leden met een elektrisch ondersteunde fiets het tempo komen opdrijven van eender welke groep.


Wat betekent dit concreet voor leden die met elektrische ondersteuning zouden willen fietsen bij WTC De Doortrappers Halle?


Wie in clubverband wenst te rijden met een e-bike met trapondersteuning, meldt dit aan het bestuur, legt de specificaties van die fiets voor en vraagt toelating om met die fiets in groep te mogen meerijden.


Indien die fiets voldoet aan de voorwaarden gesteld in bovenstaand punt 1.1: kan het bestuur toelating geven mits het lid uitdrukkelijk akkoord gaat om het tempo in de groep niet op te drijven.

De toelating kan door het bestuur worden ingetrokken wanneer men zich daar niet aan houdt!


De aanvraag zal in de fietsclub eerder uitzonderlijk en goed gemotiveerd moeten zijn. O.a. fysieke beperkingen, gezondheidsredenen…

Er mag in geen geval elektrisch in groep meegereden worden vooraleer het bestuur hiervoor de toelating heeft gegeven.

Aangezien dit alles nog vrij nieuwe materie is, met regelgeving die nog in evolutie is, zal het bestuur jaarlijks het elektrisch rijden in een groep evalueren, zodat deze regels kunnen worden aangepast.


Artikel 11: Slotbepalingen

 • 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

Bepalingen die niet in dit HR zijn opgenomen zullen met respekt voor het individu en de goede werking van de club worden afgehandeld.

 • 2. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden onmiddellijk in werking.
 • 3 Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door het bestuur.

De leden van de vereniging zullen op de hoogte gebracht worden als er wijzigingen werden aangebracht aan het reglement.


Laatste wijzigingen: JANUARI  2022

Het sportieve, maar vooral het sociale aspect is belangrijk in onze fietsclub.  
E-bikes zijn toegelaten indien ze voldoen aan onderstaande voorwaarden:
 1. Alle fietsende leden van WTC De Doortrappers Halle dienen verzekerd te zijn volgens de criteria opgelegd door Sport Vlaanderen (voorheen Bloso).Hiertoe sluit Doortrappers alle fietsende leden aan bij de VWB, zodat zij via de VWB-polis bij ETHIAS volgens de opgelegde criteria verzekerd zijn.
 2. SPEEDBIKES EXTRA : VWB POLIS:  Als ebikes, ook speedbikes, enkel trapondersteuning bieden is volgens de huidige wetgeving geen specifieke verzekering nodig. Alle VWB leden hebben alvast deze dekking automatisch – ook bij speedbikes. Indien de fiets echter autonoom kan werken, zonder trappen, is een specifieke motorrijtuigenverzekering nodig. Deze fietsen worden uitgesloten om mee te rijden bij WTC De Doortrappers.
 3. Het kan in geen geval getolereerd worden dat leden met een elektrisch ondersteunde fiets het tempo komen opdrijven van eender welke groep.
 4. Wat betekent dit concreet voor leden die met elektrische ondersteuning zouden willen fietsen bij WTC De Doortrappers Halle?
  1. Wie in clubverband wenst te rijden met een e-bike met trapondersteuning, meldt dit aan het bestuur en de groep waarin men meerijdt.  Men legt de specificaties van die fiets voor en vraagt toelating om met die fiets in groep te mogen meerijden.
  2. Indien die fiets voldoet aan de voorwaarden gesteld in bovenstaand punt : kan het bestuur en de groep toelating geven mits het lid uitdrukkelijk akkoord gaat om het tempo in de groep niet op te drijven.
  3. De toelating kan door het bestuur of de groep worden ingetrokken wanneer men zich daar niet aan houdt! 

De aanvraag zal in de fietsclub eerder uitzonderlijk en goed gemotiveerd moeten zijn. O.a. fysieke beperkingen, gezondheidsredenen…

Information

Fietsclub De Doortrappers Halle

Welkom op de website van wielertoeristenclub De Doortrappers uit Halle, een deelgemeente van Zoersel. Een groene gemeente waar het zalig is om te wandelen, te fietsen en te mountainbiken.

Elke zondagmorgen trekken we er met de verschillende groepen op uit. Er zijn zowel gemengde ploegen,  damesploegen als mannenploegen.  Elke groep rijdt aan een eigen tempo een vooraf uitgestippelde route..

Strava